กล่องเลิกจ้าง FTTH

กล่องสิ้นสุดไฟเบอร์ออปติค, กล่องสิ้นสุดไฟเบอร์ออปติค, กล่องสิ้นสุดสายตา.